top of page
SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto dzięki nim pracownicy uzupełniają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bhp.

KTO MUSI PRZEJŚĆ SZKOLENIE OKRESOWE?

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby;

 • pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

JAK CZĘSTO NALEŻY PRZEPROWADZAĆ SZKOLENIE OKRESOWE?

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata - przeprowadzane w formie instruktażu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

 • nie rzadziej niż raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne;

 • nie rzadziej niż raz na 5 lat - dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;

 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo
  z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane
  w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy, a pozostałych – w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami (lub ich przedstawicielami), częstotliwość oraz czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, mając na uwadze rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

RÓŻNE FORMY PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA

 • kurs – czas trwania nie krótszy niż 15 godzin lekcyjnych, są to zajęcia teoretyczne i praktyczne;

 • seminarium - trwa nie mniej niż 5 godzin lekcyjnych;

 • samokształcenie kierowane - odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM!

Szkolenie okresowe zawsze kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest dokument wydany przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

bottom of page