top of page
BHP

Pracodawca ma obowiązek ochrony życia oraz zdrowia swoich pracowników. Każdy zatrudniony, bez względu na stanowisko jakie obejmuje, musi wziąć udział w szkoleniu BHP (brak szkolenia powoduje niedopuszczenie do jakiejkolwiek pracy).

Kodeks Pracy reguluje odgórnie obowiązki pracodawcy. Nieprzestrzeganie ich grozi różnorodnymi sankcjami. Jednym z podstawowych obowiązków jest właśnie ochrona życia oraz zdrowia swoich pracowników. Wiąże się to z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Przepisy prawa pracy różnicują dwa rodzaje szkoleń BHP:

  • wstępne - pracodawca ma obowiązek przeprowadzić tuż przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania jakichkolwiek czynności. Obejmuje ono instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Podczas instruktażu zatrudniony zapoznaje sięz przepisami BHP zamieszczonymi w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy (pod warunkiem, że pracodawca takim dysponuje). Dodatkowo pracownik zostaje zaznajomionyz podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż odbywa się na stanowisku, które nowy pracownik będzie zajmować. Celem tego instruktażu jest przybliżenie zasad bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy, uwzględniając także wszelkie zagrożenia oraz sposoby ich przeciwdziałania.

 

 

  • okresowe – szkolenie przeprowadzane już w trakcie trwania zatrudnienia. Jest ono nieodzowne do dalszego wykonywania przez pracownika obowiązków na obejmowanym przez siebie stanowisku. Szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn jest to niemożliwe, wówczas traktuje się je jako pracę w godzinach nadliczbowych. W obydwu przypadkach zatrudniony powinien otrzymać zaświadczenia informujące o ich ukończeniu.

KTO MUSI PRZEJŚĆ SZKOLENIE BHP?

Szkolenia BHP dotyczą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz umowę agencyjną. Obowiązek szkolenia BHP dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, praktykantów jak i samego pracodawcy. Szkolenie BHP przeprowadzają placówki zajmujące się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

bottom of page